Innovation och projektifiering

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner

Sebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom

Allt oftare diskuteras offentlig sektor som drivkraft i det samhälleliga ekosystemet för att förnya och utveckla lokal vitalitet och näringsliv. De offentliga verksamheternas effektivitet och kvalitet ska öka, samtidigt som de ska möta hållbarhetsutmaningar, stärka relationen till sina brukare och medborgare och kunna ta tillvara möjligheter som uppstår.

Ofta sjösätts ambitionerna genom tillfälliga projekt och forcerade handlingsplaner. Satsningarna är inte sällan externt finansierade, nationellt eller på överstatlig nivå. Detta fragmenterade arbetssätt väcker frågor om offentliga organisationers strategiska förmåga att ta sig an nya utmaningar och skörda erfarenheterna från tidigare projekt.

I Innovation och projektifiering förmedlar ett antal nordiska projekt-, organisations- och samhällsforskare en unik uppsättning insikter och råd grundade på fallstudier. De konkreta exemplen stöttar och inspirerar läsaren i arbetet med att bygga upp en organisatorisk handlingskapacitet.

Boken vänder sig till en bred målgrupp av studenter, forskare och företrädare för förvaltning, näringsliv och organisationer som berörs av innovation och projektifiering. Erfarenheterna är användbara för alla som vill orientera sig i organiseringens betydelse för förnyelsen av den offentliga sektorn och dess drivande roll i samhällsutvecklingen.

Om författarna

Sebastian Godenhjelm

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning omfattar nya former av offentlig förvaltning, samverkan bland olika aktörer och processer inom regional utveckling. Webbsida: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/sebastian-godenhjelm

Christian Jensen

Christian Jensen är lektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör ledning och förändring av, i och mellan stora offentliga organisationer, i synnerhet kopplat till projekt, samverkan och lärande, och spänner över flera empiriska fält som integration, psykisk ohälsa, näringslivs- och stadsutveckling. Webbsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xjench

Stefan Sjöblom

Stefan Sjöblom är statsvetare och professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hans forskning rör områden som kommunal och regional utveckling, reformpolitik och nya styrformer i offentlig sektor. Webbsida: https://researchportal.helsinki.fi/sv/persons/stefan-sj%C3%B6blom

Innovation och projektifiering
TitelInnovation och projektifiering: Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organistioner
FörfattareSebastian Godenhjelm, Christian Jensen, Stefan Sjöblom (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN9789188909169
Sidantal256
Utgiven2019
Pris235 kr